PRAWA PACJENTA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 • Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji RP).
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • W sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń - prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (art. 6 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością w warunkach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych (art. 8 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia (art. 7 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do zgłoszenia osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego (art. 12a ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 20 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do leczenia bólu (art. 20a ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, w tym prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do wyrażania zgody lub odmowy takiej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych (art. 16 i 17 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 18 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej (art. 34 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz prawo do odmowy takiego kontaktu. (art. 33 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia zdrowotnego, na życzenie pacjenta (art. 21 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do opieki duszpasterskiej w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 36 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do kontaktu pacjenta z duchownym jego wyznania w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia (art. 37 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci - osoby przez pacjenta upoważnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w formie m.in.: wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii; za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy na informatycznym nośniku danych (art. 23, art. 26, art. 27 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (art. 23 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa (art. 13, art. 14 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 39 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do uzyskania od lekarza informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia (art. 10 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych (art. 11 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład leczniczy na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowie (art. 12 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego (art. 22 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej (art. 6 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta).
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia lub orzeczenie mają wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów odrębnych (art. 31 ustawy o prawach pacjenta).

Informacje dla pacjentów

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informacja dla pacjentów

Wykaz procedur medycznych

Polityka prywatności Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego