Obowiązek informacyjny dla pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Onkologiczny Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@szpitalonkologiczny.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 933 389
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzania niezbędnych procedur medycznych, hospitalizacji, przepisywania skierowań, leczenia farmakologicznego, wypisywania i odbioru recept oraz innych dokumentów medycznych lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, Narodowego Funduszu Zdrowia, organów samorządu zawodów medycznych, podmiotów prowadzących rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, pracodawców.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem, podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, zakładom ubezpieczeń, komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji, wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. podmiotom wykonującym badania na zlecenia, laboratoriom, podmiotom obsługującym systemy informatyczne.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 20 lat od czasu zaprzestania z korzystania z usług
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania usług. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla pacjentów w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Onkologiczny Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Solidarności 12, 03-411 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: ado@szpitalonkologiczny.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl lub telefonicznie pod numerem +48 668 933 389
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. na podstawie art.6 ust.1 lit. a).
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu kontaktu z Administratorem.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia celu przetwarzania. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości skorzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Polityka prywatności MSO

Zgoda na przetwarzanie danych

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego